زلزله ازمیر ترکیه

منابع خبری در ترکیه به نقل از مقامات ترکیه مدعی شدند تاکنون ۶ ساختمان به طور کامل فرو ریخته اند.

مشاهده

توضيحات

عنوان تصوير

مشاهده

توضيحات

عنوان تصوير

مشاهده