جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۵ مهرماه

کد خبر 1076 1399-07-05 18:05
زمان تقریبی مطالعه 3دقیقه
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز شنبه ۵ مهرماه از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴، آموزش و معارف در روز شنبه پنجم مهرماه به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:
شبکه آموزش
فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ۸ تا ۸:۳۰ استاندارد نقاشی چهره _ پایه ۱۱_ رشته چهره سازی _ شاخه کار و دانش ساعت ۸:۳۰ تا ۹ دانش فنی پایه _ پایه ۱۰ _ درس طراحی دوخت _ شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت ۹ تا ۹:۳۰ مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده _ پایه ۱۲_ رشته مدیریت خانواده _ شاخه کار و دانش ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ الزامات محیط کار _ پایه ۱۰_ مشترک شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ نوآوری و کارآفرینی_ پایه ۱۱_ مشترک شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش
دوره ابتدایی
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم
متوسطه اول
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵ نگارش _نقشه نوشتن پایه هفتم
ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰ نگارش _طراحی و نقشه ذهنی پایه هشتم
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶ نگارش _ ذهن نظامند و پرورده پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰ آموزش مجازی_چرخه تدریس مجازی قسمت دوم (آموزش معلمان)
متوسطه دوم
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۳ پایه ۱۲_ رشته علوم تجربی ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ زیست شناسی ۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸ فیزیک ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰ تا ۲۰:۲۵ فیزیک ۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک ۵ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
شبکه ۴
ساعت ۷:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۸ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸:۳۰ درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۰:۱۵ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۰:۴۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۱:۱۵ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۱:۴۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۲:۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲:۴۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک شبکه قرآن و معارف اسلامی
ساعت ۱۵ درس علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۵:۳۰ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی و ریاضی
ساعت ۱۶ درس علوم و معارف قرآنی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف
ساعت ۱۶:۳۰ درس آموزش قرآن پایه ۷ متوسطه دوره اول

|

از مسیرنیوز انتشار دهید :

آخرین خبرها
پربازدیدترین خبرها